Riksförbundet sådde ett frö

..för att bli mer processorienterat

Ett vanligt dilemma för riksförbund av olika slag är att hitta en bra balans mellan den styrning som måste ske från det centrala kansliet och de regionala verksamheterna. Inte sällan blir det en dragkamp mellan specialistfunktionerna centralt och engagerade personer lokalt i landet som vill arbeta efter eget huvud.

 

De flesta organisationer har tydliga processer för hur beslut skall tas men inte lika tydligt hur idéer och initiativ skall fångas upp för att utnyttja organisationens förmågor maximalt. Hur budgeten skall fördelas och lokala projekt finansieras är en annan fråga som ofta skapar friktion.

 

Ardevo har bistått i dessa frågor genom att, tillsammans med en sammansatt styrgrupp, belysa de existerande problemen och visa på möjligheter att arbeta mer processorienterat. Processtänkandet gick här också ut på att få styrnings-, planerings- och resursfördelsningsfrågor att hanteras samfällt i en organisation med starka regioner och en vilja till balans mellan centrala och regionala intressen.

 

Resultatet blev ett förslag till årscykel för en process med stor delaktighet och transparens där de förtroendevaldas erfarenhet och drivkrafter kom till uttryck och balanserades mot de centrala enheternas behov av kontinuitet och resurseffektivitet.

 

Det finns intresse för struktur även i intresseorganisationer. Därför genomför vi också utbildningar för förtroendevalda i styrelser och valberedningar mm.