Därför talar alla om processer

Stuprörens tid är över

Allt fler organisationer har insett att den gamla hierarkiska organisationsformen har stora brister när det gäller att öka kundfokusering, delaktighet och samverkan. Att det är mer effektivt och framgångsrikt att i stället utgå från arbetsflöden/processer när verksamheten skall analyseras och utvecklas har länge varit känt på kvalitetsavdelningarna  men det är först de senaste åren som ledningsgrupper och mellanchefer har insett det. Och i takt med att verksamheterna blir allt mer komplexa med allt högre omvärldskrav så ökar insikten om processorientering som vägen till framgång.


I utgångsläget är det svårt att få överblick över processerna om de inte är definierade och har en formell roll i organisationen. Faktum är att medarbetarna ofta lyckas skapa värden för organisationens kunder inte tack vare organisationen utan trots organisationen. Ofta är de murar och stuprör som förvaltningar och enheter utgör snarare ett hinder än en hjälp för verksamheten i det dagliga arbetet.


Att låta organisationens processer få en framträdande roll i hur verksamheten utvecklas och styrs ger vanligtvis många positiva effekter. Exempel på sådana effekter är:


  • Större kundfokus
  • Bättre samverkan internt och externt
  • Bättre effektivitet och överblick på verksamheten
  • Större delaktighet och arbetsglädje hos medarbetarna
  • Bättre strategiskt fokus från ledningen


Processorientering gör det mindre svårt att hantera en komplex organisation eller verksamhet och   innebär att det blir lättare för organisationen att fokusera på gemensamma mål och strategier som tydligt är kopplade till kunderna. Det i sin tur bidrar till att många interna prioriteringsfrågor blir mer självklara att hantera och besluta om. En annan fördel är att organisationens ledning i större utsträckning kan fokusera på centrala strategiska frågor. Det hänger samman med att de flesta operativa frågor behandlas i processerna och därmed aldrig behöver nå ledningen.

Processtänkandet har länge varit en viktig del i utvecklings- och kvalitetsarbetet i såväl industrin som inom landstingsverksamhet och sjukvård. Kvalitetssystem som USK, Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Landstingets variant QUL samt olika ISO-system och LEAN bygger på analys av verksamheternas processer. De flesta företag och organisationer arbetar med processorientering av olika grad i sina verksamheter men det är inte alltid som detta reflekteras i det strategiska arbetet eller i affärs- och verksamhetsplaneringen. 


Ardevos erfarna konsulter kan hjälpa er, vi har arbetat med processorientering som grund i utvecklingsarbetet i 20 år och vi vet vilka framgångsfaktorer som är viktiga och vilka hinder man behöver hantera. Vi börjar ofta med en workshop för ledningsgruppen där vi berättar vad processorientering innebär för organisationen och för ledarskapet. Slå oss en signal så kommer vi till din ledningsgrupp också och berättar om hur ni kan utveckla ert Flödarskap.