Verksamhetsplanering & styrning

Verksamhetsplanering - det viktigaste redskapet för modern ledning och styrning

Verksamhetsplanering i politiskt styrda verksamheter har genomgått en hel del förändringar de senaste åren. Länge var budgeten det i princip enda styrdokumentet, sedemera kopplat till inriktningsmål men andra metoder som exempelvis balanserade styrkort och nu senast LEAN har vunnit insteg. 

 

Det är egentligen inte själva planen i sig som är det viktigaste enligt vår erfarenhet utan processen som leder gemensamma insikter, gemensamma ambitioner och till en väl förankrad och kvalitativ verksamhetssplan.

 

Ett av Ardevos starkaste kompetensområden är att utifrån ett LEAN-perspektiv hjälpa våra kunder att genomföra och etablera processer för verksamhetsplanering som på ett tydligt sätt utgår från kund/patient/intressentbehov, "benchmarking" mot andra aktörer och omvärldsfaktorer. Till detta lägger vi en effektiv analys av verksamhetens egen förmåga att skapa resultat, driva effektiva processer och utveckla sin organisation och sina medarbetare.

 

Med detta som stabil grund blir det relativt enkelt att tydliggöra verksamhetsidé,  värdgrund/strategier och omsätta dessa i konkreta mål och handlingsplaner som fungerar som ett operativt stöd i vardagen.

 

Vi stöttar också vid etablering av sammanhängande styrsystem för större verksamheter, exempelvis sjukhus, divisoner, kommuner eller förvaltningar där de olika enheternas styrning, planering och uppföljning hänger samman på ett genomtänkt, tydligt och kommunicerbart sätt såväl ”neråt” och ”uppåt” i organisationen men också avseende de gränsöverskridande processerna.

Dessa uppdrag resulterar i en tydlig årskalender för   målstyrnings- och uppföljningsaktiviteter samt budget och översyn av nyckeltal och andra indikatorer för uppföljning. Vi bistår också med upprättande av  konkreta och tydliga mallar för alla delar i planerings- och styrningsarbetet.

 

Vi genomför också utbildning av ledningsgrupper är också en viktig del för att säkerställa en kontinuerlig och konsekvent styrning och uppföljning.