- Verksamhetsplanering & styrning

Verksamhetsplanering - det viktigaste redskapet för modern ledning och styrning

En ordentligt genomförd process för verksamhetsplanering är kanske det mest effektiva sättet att samla kraften i ideella och andra typer av organisationer, särskilt när det gäller att få förtroendevalda och tjänstemän att dela samma världsbild och dra åt samma håll.

 

Det är egentligen ändå inte själva planen i sig som är det viktigaste enligt vår erfarenhet utan processen som leder gemensamma insikter, gemensamma ambitioner och till en väl förankrad och kvalitativ verksamhetssplan.

 

Ett av Ardevos starkaste kompetensområden är att hjälpa ledningsgrupper att genomföra och etablera processer för verksamhetsplanering som på ett tydligt sätt utgår från kund- och intressentbehov, "benchmarking" mot andra aktörer och omvärldsfaktorer. Till detta lägger vi en effektiv analys av verksamhetens egen förmåga att skapa resultat, driva effektiva processer och utveckal sin organisation och sina medarbetare.

 

Med detta som stabil grund blir det relativt enkelt att tydliggöra verksamhetsidé,  värdgrund/strategier och omsätta dessa i konkreta mål och handlingsplaner som fungerar som ett operativt stöd i vardagen.

 

Vi stöttar också vid etablering av sammanhängande styrsystem för större verksamheter, exempelvis förbundsorganisationer, riksorganisationer etc där de olika regionala enheternas styrning, planering och uppföljning hänger samman på ett genomtänkt, tydligt och kommunicerbart sätt såväl ”neråt” och ”uppåt” i organisationen men också avseende de gränsöverskridande processerna.

Dessa uppdrag resulterar i en tydlig årskalender för   målstyrnings- och uppföljningsaktiviteter samt budget och översyn av nyckeltal och andra indikatorer för uppföljning. Vi bistår också med upprättande av  konkreta och tydliga mallar för alla delar i planerings- och styrningsarbetet.