Process management

Verksamhetsprocesser - vägen till en effektiv och framgångsrik organisation utan stuprör

I våra uppdrag är nästan alltid processutveckling en väldigt viktig beståndsdel och resultatet blir alltid en mer processorienterad verksamhet än tidigare. Vi erbjuder därför Process Management som en särskild tjänst och hela uppdraget går då ofta ut på att identifiera verksamhetens huvudprocesser, kartlägga de olika delprocesserna samt de viktigaste stödprocesserna och analysera dessa med avseende på utvecklingsbehov och samverkansmöjligheter bland annat.

Resultaten av dessa uppdrag är ofta en plan för utveckling, implementation, etablering och koordination av processer i verksamheten, antingen som separata delar eller som integrerade delar i en process-styrd organisation inklusive tydligt ansvar och roller med processägare och processteam. Exempel på processer som vi har arbetat med i offentliga verksamheter är forsknings-, vård-, preventions- och utvecklingsprocess inom universitetssjukhus, administrations- , ekonomi- och IT-processer på förvaltningsnivå samt utbildningsprocesser på universitets- och gymnasienivå.

Ardevo bistår ofta under hela utvecklingsarbetet med utbildning, förankringsprocesser, uppföljningsmetoder etc. Vi utbildar också interna processledare att fungera som stödpersoner i verksamheterna och säkerställa en fortsatt processutveckling.